top of page

Regulamin Szkolenia
„Angielski Dla Designerów”

Pakiety indywidualne WARM-UP, REGULAR i INSIDER

§ I. 

 1. Organizatorem programu szkoleniowego (zwanego dalej Szkoleniem) „Angielski dla Designerów” jest firma Talking Heads Maciej Szwarc z siedzibą w Warszawie przy ul. Kaliskiej 22/5, 02-316, NIP: 7010892825.

 2. Szkolenie jest realizowane od 13.03.2023 do 18.05.2023.

 3. Zapisy trwają od 02.03.2023 do 10.03.2023.

 4. Organizator zobowiązuje się do wyznaczenia do prowadzenia Szkolenia kompetentnej osoby, wykorzystując najlepszy dostępny jej zestaw narzędzi i metod.

 5. Zapis na Szkolenie i płatność za Szkolenie odbywa się przez platformę Calendesk (zwaną dalej Platformą) pod adresem https://ang-starterpack.calendesk.net/.

 6. Możliwe jest wykupienie dwóch rodzajów pakietów indywidualnych, rozumianych dalej jako Pakiety:

  • „WARM UP 5h”, obejmującego 10 godzin zegarowych sesji indywidualnych z prowadzącym online

  • „REGULAR 10h”, obejmującego 10 godzin zegarowych sesji indywidualnych z prowadzącym online

  • „INSIDER 18h”, obejmującego 18 godzin zegarowych sesji indywidualnych z prowadzącym online.

 7. Aktualny cennik usługi określony jest na platformie Calendesk (patrz p. 3).

 8. Uczestnik umawia spotkania za pośrednictwem Platformy w wybranych przez siebie terminach, które w danym momencie figurują na Platformie jako wolne. Zakres możliwych terminów jest określony w pp. 2.

 9. Uczestnik powinien umówić wszystkie spotkania z jednym prowadzącym.

 10. Liczba i daty wolnych terminów mogą zmieniać się w czasie rzeczywistym.

 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuację, w której Uczestnik nie zarezerwuje wszystkich terminów w ramach trwania Szkolenia i w związku z tym nie wykorzysta wszystkich wykupionych przez niego godzin.

 12. Uczestnikowi przysługuje 14-dniowe prawo zwrotu, liczone od momentu zakupu Pakietu.

§ II.

 1. Spotkania odbywają się online.

 2. Link do spotkania udostępniany jest poprzez platformę Calendesk w formie zaproszenia do kalendarza oraz potwierdzenia e-mail.

 3. Do Uczestnika należy upewnienie się, czy docierają do niego wiadomości mailowe ze strony Organizatora.

 4. W razie braku otrzymania wiadomości ze strony Organizatora, Uczestnik powinien kontaktować się z Organizatorem pod adresemoffice@talking-heads.pl.

§ III.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania umówionego spotkania w nagłych i wyjątkowych sytuacjach, jak np. nagła niedyspozycja Prowadzącego.

 2. Odwołane przez Organizatora spotkanie może zostać odrobione w innym terminie za zgodą Uczestnika.

 3. W innym wypadku Uczestnikowi zwracane są środki za równowartość odwołanych zajęć.

§ IV.

 1. Uczestnik może zarządzać rezerwacjami swoich spotkań za pośrednictwem platformy Calendesk.

 2. Uczestnik może odwołać lub przełożyć umówione wcześniej spotkanie najpóźniej na 24 godziny przed jego terminem. Dokonuje tego za pośrednictwem platformy Calendesk.

 3. Nieobecność na umówionych spotkaniach nie wiąże się ze zwrotem opłaty.

 4. Prawidłowo przełożone zajęcia mogą odbyć się tylko w czasie trwania Szkolenia określonym w par. 1 pp. 2.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuację, w której Uczestnik nie jest w stanie przełożyć spotkania z racji na brak miejsc.

 6. W przypadku spóźnienia dłuższego niż 15 minut, Spotkanie uznaje się za odwołane zbyt późno, a czas na nie przeznaczony zostaje odliczony z pakietu.

§ V.

 1. Potrzeby Uczestniczek/ów są badane poprzez test poziomujący oraz rozmowę na pierwszym spotkaniu i stanowią podstawę do zaplanowania treści omawianych podczas spotkań.

§ VI.

 1. Warunkiem udziału w zajęciach jest połączenie internetowe audio i video o szybkości pozwalającej na płynny kontakt z nauczycielem.

 2. Nie jest możliwe uczestnictwo w zajęciach bez włączonej kamery.

 3. Zalecane jest użycie zestawu słuchawkowego.

 4. Połączenie powinno być wykonywane w warunkach odpowiednich do nauki i odbywania rozmowy, tzn. w cichym otoczeniu.

 5. Zabrania się udziału uczestnictwa osób trzecich (także biernego, np. poprzez słuchanie) w spotkaniach.

 6. Zabronione jest nagrywanie dźwięku i/lub obrazu ze spotkania.

 7. Jeśli warunki z pp. 1-3 nie są spełnione przez Uczestnika, Prowadzący ma możliwość zakończenia spotkania po ówczesnym poinformowaniu o tym Uczestnika.

§ VII.

 1. Pakiet wygasa po wykorzystaniu wszystkich wykupionych godzin lub po upłynięciu czasu na ich wykorzystanie.

 2. Organizator sporządzi raport końcowy podsumowujący postępy Uczestnika i dalsze obszary do rozwoju.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do niesporządzenia raportu końcowego dla osoby, której frekwencja wyniosła poniżej 75%.

§ VIII.

 1. Uczestnik może na mocy odrębnego porozumienia może wziąć udział w kolejnej serii spotkań.

 2. Organizator zobowiązuje się zapewnić w tej sytuacji ceny usług tożsame z poprzednio odbytym Szkoleniem przez przynajmniej 3 kolejne miesiące.

 3. Niewykorzystane podczas Szkolenia spotkania nie przechodzą na kolejny okres współpracy.

§ IX.

 1. W sytuacji nagminnego łamania zapisów regulaminu przez Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia współpracy z tymże Uczestnikiem i wyłączenie go ze spotkań.

 2. Wszelkie uwagi i informacje organizacyjne należy kierować do koordynatorów na adres email office@talking-heads.pl.

Regulamin Szkolenia
„Angielski Dla Designerów”

Pakiet grupowy TEAM PLAYER (zwany dalej Pakietem)

§ I.

 1. Organizatorem programu szkoleniowego (zwanego dalej Szkoleniem) „Angielski dla Designerów” jest firma Talking Heads Maciej Szwarc z siedzibą w Warszawie przy ul. Kaliskiej 22/5, 02-316, NIP: 7010892825.

 2. Szkolenie jest realizowane od 21.03.2023 do 22.06.2023.

 3. Zapisy trwają od 02.03.2023 do 10.03.2023.

 4. Organizator zobowiązuje się do wyznaczenia do prowadzenia Szkolenia kompetentnej osoby, wykorzystując najlepszy dostępny jej zestaw narzędzi i metod.

 5. Zapis na Szkolenie i płatność za Szkolenie odbywa się przez platformę Calendesk (zwaną dalej Platformą) pod adresem
  https://ang-starterpack.calendesk.net/grupowe.

 6. Szkolenie składa się z 12 spotkań trwających po 90 minut, których dokładny harmonogram opublikowany jest na stronie sprzedażowej kursu: https://www.talking-heads.store.

 7. Podczas rejestracji Uczestnik samodzielnie wybiera grupę, do której będzie przynależeć podczas trwania Szkolenia.

 8. Każda grupa liczy od 4 do 5 osób.

 9. Grupy podzielone są według dat i poziomów zaawansowania:

  • grupa B1/B2, poniedziałek 19:00

  • grupa B1/B2, wtorek 17:00

  • grupa B1/B2, środa 16:00

  • grupa B1/B2, środa 18:00

  • grupa B2/C1, czwartek 17:00

 10. Wykupiony pakiet uprawnia Uczestnika do uczęszczania na spotkania zgodnie z harmonogramem wybranej grupy.

 11. Uczestnikowi przysługuje 14-dniowe prawo zwrotu liczone od momentu zakupu Pakietu.

§ II.

 1. W przypadku zapisania się do danej grupy mniej niż 4 osób w procesie rejestracji, grupa ta nie zostaje uruchomiona.

 2. W tej sytuacji Organizator zobowiązany jest do wskazania możliwości uczestnictwa w innej grupie lub zwrócenia pobranych opłat każdemu z Uczestników zapisanych do zamykanej grupy.

 3. Poziom zaawansowania grup jest określony w ich nazwie zgodnie ze standardem CEFR (Common European Framework of Reference for Languages).

 4. Organizator zakłada, że Uczestnik posiada wiedzę o swoim poziomie językowym wystarczającą do określenia, która z grup jest dla niego odpowiednia.

 5. W przypadku, gdy po rozpoczęciu Szkolenia poziom Uczestnika okazuje się drastycznie inny od nominalnego poziomu grupy, Organizator zastrzega sobie prawo do zaproponowania temu Uczestnikowi udział w innej grupie bądź w zajęciach indywidualnych.

 6. Jeżeli rozwiązanie opisane w pp. 5 nie jest możliwe do wdrożenia (np. przez brak miejsc lub dogodnych terminów), Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia współpracy z Uczestnikiem i zwrotu równowartości pieniężnej za wszystkie
  niewykorzystane przez tego Uczestnika godziny pakietu.

§ III.

 1. Spotkania odbywają się online.

 2. Link do spotkania udostępniany jest poprzez platformę Calendesk w formie zaproszenia do kalendarza oraz potwierdzenia e-mail.

 3. Do Uczestnika należy upewnienie się, czy docierają do niego wiadomości mailowe ze strony Organizatora.

 4. W razie braku otrzymania wiadomości ze strony Organizatora, Uczestnik powinien kontaktować się z Organizatorem pod adresemoffice@talking-heads.pl

§ IV.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania w nagłych i wyjątkowych sytuacjach, jak np. nagła niedyspozycja Prowadzącego.

 2. Organizator może zorganizować zastępstwo za Prowadzącego grupy, z zaznaczeniem, że osoba zastępująca Prowadzącego będzie poinformowana co do zakresu realizowanego materiału.

 3. Odwołane przez Organizatora spotkanie może zostać odrobione w innym terminie za zgodą przynajmniej 50% z Uczestników.

 4. W innym wypadku Uczestnikom zwracane są środki za równowartość odwołanych zajęć.

 5. Nieobecność uczestnika na spotkaniu nie wiąże się ze zwrotem opłaty za Pakiet.

 6. Nie jest możliwe odrabianie nieobecności na spotkaniach innych grup.

§ V.

 1. Program kursu obejmuje następujące obszary:

  • Product Design Vocabulary

  • Business Interactions

  • Presentation Skills

  • Grammar for UX Design

  • Job Interviews

 2. Tempo i poziom szczegółowości w realizacji programu może różnić się w zależności od tempa pracy grupy i jej poziomu

§ VI.

 1. Warunkiem udziału w zajęciach jest połączenie audio i video o szybkości pozwalającej na płynny kontakt oraz użycie zestawu słuchawkowego.

 2. Nie jest możliwe uczestnictwo w zajęciach bez włączonej kamery.

 3. Połączenie powinno być wykonywane w warunkach odpowiednich do nauki i odbywania rozmowy, tzn. w cichym otoczeniu.

 4. Zabrania się uczestnictwa osób trzecich w spotkaniach. Poprzez uczestnictwo rozumiemy także bierne słuchanie.

 5. Zabronione jest nagrywanie dźwięku i/lub obrazu ze spotkania.

 6. Jeśli którykolwiek z ww. warunków nie zostanie spełniony przez Uczestnika, Prowadzący ma możliwość usunięcia Uczestnika ze spotkania po ówczesnym poinformowaniu o tym Uczestnika.

 7. W przypadku spóźnienia dłuższego niż 15 minut, Prowadzący ma prawo nie wpuścić Uczestnika na spotkanie.

§ VII.

 1. Organizator sporządzi rekomendacje końcowe dla każdego z Uczestników.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do niesporządzenia raportu końcowego dla osoby, której frekwencja wyniosła poniżej 75%.

§ VIII.

 1. Organizator może złożyć Uczestnikowi ofertę kontynuacyjną.

 2. Uczestnik może na mocy odrębnego porozumienia wziąć udział w kolejnej serii spotkań.

 3. Organizator zobowiązuje się zapewnić w tej sytuacji ceny usług tożsame ze Szkoleniem przez przynajmniej 3 kolejne miesiące.

 4. Niewykorzystane podczas Szkolenia spotkania nie przechodzą na nowy okres współpracy.

§ IX.

 1. W sytuacji nagminnego łamania zapisów regulaminu przez Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia współpracy z tymże Uczestnikiem i wyłączenie go ze spotkań.

 2. W sytuacji opisanej w pp. 1, Organizator zobowiązuje się zwrócić równowartość spotkań pozostałych do końca okresu trwania Szkolenia pomniejszonych o 25% opłaty manipulacyjnej.

 3. Wszelkie uwagi i informacje organizacyjne należy kierować do koordynatorów na adres email office@talking-heads.pl.

bottom of page